Wat voor soort diensten hebben wij?

Zondagdienst

Elke zondag wordt er een samenkomst gehouden. De zondagse eredienst vormt het hart van het gemeente-zijn en is de plaats waarop we ons met elkaar op God richten. Zowel in het oude als in het nieuwe testament vinden we de kern van het geloofsleven, het eren van God in de samenkomst van de gemeente. Daar vindt de ontmoeting plaats tussen God en Zijn gemeente.

De diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de broederraad.  De voorganger, (gast-)spreker, zal de gemeente na zang en aanbidding bedienen door middel van woordverkondiging tot opbouw en vermaning. Ook is er altijd gelegenheid om de gemeente uit te nodigen om naar voren te komen voor gebed voor ziekte of kwalen.

Kindernevendienst

Tijdens de erediensten op zondag krijgen de kinderen de gelegenheid om naar de kinderdienst te gaan. Deze bestaat uit zondagschool en crèche. Tijdens de kinderdienst krijgen de kinderen thematisch onderwijs vanuit de bijbel. Daarnaast is ook ruimte voor spel en ontspanning.

De leiding van de zondagschool zijn mensen met een onderwijzersdiploma die al geruime tijd onze samenkomsten bijwonen en waar een goed getuigenis vanuit gaat.

Avondmaalviering

Elke eerste zondag van de maand verkondigen wij de dood van onze Heer door de beker te drinken en het brood te breken tot Zijn gedachtenis, totdat Hij komt. Wij onderkennen hiermee het lichaam, dat is de gemeente en Hij is het hoofd.

Doopdienst

Wanneer iemand zich bekeerd heeft en zich wil laten dopen, dan wordt er in samenspraak met de voorganger een doopdatum gepland. Voorafgaand aan die dienst vinden er een aantal gesprekken plaats in het kader van dooponderricht.

De doopdienst is laagdrempelig, omdat er vaak niet – kerkelijke familieleden of vrienden van de dopeling aanwezig zijn. Verder wordt de gehele gemeente erbij betrokken door middel van de uitnodiging de dopeling na de dienst de hand te drukken met de daarbij behorende felicitaties over te brengen.

 

Wat voor andere activiteiten hebben wij?

Bidstond & Bijbelstudies

Bidstond: Elke maandagavond om 19:30 vindt de bidstond plaats en op verzoek zal bijbelstudie gedaan worden.

Vrouwenbijeenkomst: Om de twee weken vind er een vrouwenbijeenkomst plaats, de ene keer op dinsdag en de andere keer op woensdag. Het doel hiervan is de onderlinge band te versterken.

Deze doordeweekse activiteiten dragen meest bij aan de gemeenschap. Wil je je aansluiten bij één van de groepen? Stuur een e-mailtje naar sion.middelburg@gmail.com of vraag ernaar bij de oudsten in de kerk.

 

Bijbelstudie "Het Fundament"

Let op! In de week van 5 juni en 19 juni zal er geen Bijbelstudie plaatsvinden. Op deze avonden kun je de Bijbelstudies bezoeken bij onze buurkerk 'De Fontein', klik hier voor meer informatie.

Op diverse donderdagen vindt de bijbelstudie 'Het Fundament' plaats in de V.E.G. Sion! Dit zijn verschillende boekjes die we volgen,met als doel (opnieuw) zicht te krijgen op de leer der apostelen (en profeten) zoals het Woord van God ons dat leert.

"Zo bent u dan huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest." Efeze 2:19-22.

We zien onszelf graag als huisgenoten van God maar wat houdt dat dan allemaal in? Deze Bijbelstudie geeft op vele vragen, antwoorden die we stap voor stap met elkaar gaan ontdekken.

De studie is geschreven door onze broeder Wim Wendt die in de laatste maanden van zijn leven het vierde en laatste boekje voltooide. Op 19 januari 2021 is hij bevorderd tot heerlijkheid. Velen werden door hem gezegend met het onderwijs dat hij heeft mogen geven, waarbij zijn vrouw, Marianne hem altijd ter zijde stond.

  • Wanneer in 2024: vanaf februari elke week (behalve de schoolvakanties)
  • Hoe laat: van 20:00 tot max. 21:30, inloop vanaf 19:30 met een kopje koffie of thee
  • Waar: in de Thomaskapel, Vrijlandstraat 98 te Middelburg (t.o. hoofdingang winkelcentrum Dauwendaele)
  • Kosten: het is gewoon gratis!
    Aanmelden: via sion.middelburg@gmail.com