Wat geloven wij?

Als V.E.G. Sion te Middelburg geloven:

 • dat de bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende woord van God is;
 • in één God, eeuwig bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest;
 • in de Godheid van onze Here Jezus Christus, in Zijn geboorte uit een maagd, in Zijn zondeloos leven, in Zijn wonderen, in Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, in Zijn lichamelijke opstanding, in Zijn verhoging aan de rechterhand van God de Vader, in Zijn terugkeer naar de aarde in kracht en heerlijkheid;
 • dat de enige manier om gereinigd te worden van zonde is door bekering en geloof op grond van het kostbare bloed van Christus;
 • dat wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk is voor persoonlijke redding;
 • in de waterdoop door onderdompeling;
 • dat het verzoenend sterven van Christus aan het kruis voorziet in genezing in antwoord op gelovig gebed;
 • dat de vervulling met de Heilige Geest volgens Handelingen 2:4 er is voor alle gelovigen die erom vragen;
 • in de heiligende kracht van de Heilige Geest, door wiens inwoning de christen in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden;
 • dat de gemeente als lichaam van Christus is ingesteld om Gods opdracht op aarde te vervullen;
 • in de gezegende hoop - de opname van de gemeente - bij Christus komst;
 • in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen, de eersten tot eeuwig leven, de laatsten tot een eeuwige straf;
 • dat er in de heilige Schrift specifieke beloften voor Israël staan opgetekend.
 • dat deze specifieke beloften niet aan de Gemeente gegeven zijn en dat er beloften opgetekend staan die specifiek voor de Gemeente van Christus zijn.
Banner cross