Beleidsplan

Beleidsvoornemens 2021-2026

Het huidige beleid is er op gericht om de huidige activiteiten voort te zetten en waar mogelijk uit te breiden of te vernieuwen. Daarnaast mogelijkheden zoeken en bieden om God te ontmoeten en te groeien in geloof, zoals de bijbel het aanhaalt in Titus 2:11-14 “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid,  en voor zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.”

Financiering van het beleid

De inkomsten van de gemeente bestaan uit: collecten, vrijwillige bijdragen van de leden en andere baten, welke haar op andere wijze ten goede komen. Sinds begin 2019 zijn wij hypotheekvrij en prijzen wij onze Heer en Voorziener dat Hij dit mogelijk heeft gemaakt. 15 juni 2019 hebben wij een dankdienst ter ere van Hem gehouden en is er een groot feest geweest. De kosten bestaan o.a. energiekosten en andere uitgaven. Wij hebben geen personeelskosten omdat iedereen vrijwillig werkt. We streven ernaar een minimale reserve op te bouwen om een financiële tegenvaller te kunnen opvangen. Grote uitgaven voor bijvoorbeeld onderhoud van ons gebouw worden bekostigd  door extra collecten.

Het bestuur legt ieder jaar aan de gemeente  verantwoording  af van haar gehouden beheer over het lopende boekjaar. De rekening wordt met bijbehorende bescheiden door een uit en door de gemeente benoemde financiële controle commissie, bestaande uit twee personen, nagezien, die van haar bevinding in de jaarvergadering rapport uitbrengt.

Downloads

Jaarlijks wordt er een gemeentevergadering belegd en worden de financiële stukken uitgedeeld. Op deze vergadering krijgen gemeenteleden de kans om vragen te stellen en de leiding om verantwoording af te leggen.

De Belastingdienst vraagt aan kerkgenootschappen om bepaalde informatie te publiceren. Het 'Standaardformulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen' van onze gemeente kunt u hieronder downloaden.

Standaardform-publicatieplicht-kerkgenootschappen VEG SION 2022-23

 

Giften

Als u ons financieel wilt steunen zijn we hier erg blij mee. Giften voor de gemeente kunt u overmaken op:

NL67RABO038.93.12.908 t.n.v. V.E.G. Sion te Middelburg.

V.E.G.”Sion” staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat uw giften aftrekbaar zijn. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Naam van de instelling:
Volle Evangelie Gemeente "Sion"

RSIN-nummer en Kamer van Koophandelnummer:
8047.97.286 / 72092297